KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

1.VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Altınapa Değirmencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

• Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

• Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Yukarıdaki amaçlar kapsamında, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerinden faydalanmayan ancak ileride faydalanabilecek veri sahiplerinin kişisel verileri,
müşteriler ve tedarikçilerle temasların takibinin yapılması, potansiyel müşteri ve tedarikçiler ile yetkililerinin kayıtlarının açılması, ürün ve hizmet üretim,
satım ve satın alma süreçlerinin planlanması amacıyla işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler,
www.altinapa.com.tr adresinden erişilebilen Altınapa Değirmencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kişisel Veri Saklanması ve İmha Politikası’nda yer almaktadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde
Şirketimiz tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda;

• Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilere

• Hissedarlara

• İştirakler ve bağlı ortaklıklara

• Tedarikçilere

• Topluluk Şirketlerine

• Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.


4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki ortamda sözleşmeler ve matbu formlar;
elektronik ortamda ise e-mail, telefon, SMS, sosyal medya, kurumsal web siteleri, üyelik oluşturma formları, çerezler ve pikseller gibi takip teknolojileri,
pazarlama otomasyonu, e-mail gönderim platformu, mobil uygulamalar, çağrı merkezleri, organizasyon etkinlikleri, şikâyet yönetim sistemleri,
görüntü ve ses kayıt sistemleri, Hybris Marketing, pazar araştırma şirketleri ve referans yöntemleri üzerinden toplanacaktır.
Toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rıza, sözleşmenin kurulması ve ifası,
hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaate ulaşılması için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak ve kişisel veri işleme şartları kapsamında
işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.altinapa.com.tr/kvkbasvuruformu adresinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusu : Altınapa Değirmencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adres : Horozluhan Mah. Ankara Cad. No: 159/1 Selçuklu/Konya

İrtibat Mail : kvk@altinapa.com.tr


KVK Başvuru formunu indirmek için Tıklayınız